Dagbesteding:

Op onze locatie in Nijkerk bieden wij dagbesteding voor mensen met een NAH (Niet aangeboren Hersenaandoening).
Maar ook voor mensen die een burnout of depressie hebben kunnen op onze locatie meewerken en een nieuwe toekomst krijgen.
In samenwerking om o.a. Gemeente Nijkerk , Taalschool Veluwe, Hoge school Amsterdam etc. helpen wij mensen die niet aan onze samenleving deel kunnen nemen of niet of moeizaam aan een menswaardig bestaan kunnen komen een toekomst te bieden.

Stichting ZorgFactor doet en werkt totaal anders dan normaal door onze collega’s gedaan wordt.
Werken “out of the box” betekend bij ons kijken naar nieuwe mogelijkheden per persoon en die motiveren om een menswaardig bestaan en een toekomst op te bouwen in al zijn facetten.

Absolute transparantie is essentieel.

Stichting ZorgFactor® streven wij naar absolute transparantie.
Iedereen die betrokken is bij onze inzet voor die andere mens die het zo hard nodig heeft, heeft het recht om te weten hoe onze organisatiestructuur in elkaar zit, wat onze doelstellingen zijn en wat er gebeurd met de opbrengsten uit fondsenwervende acties, donaties en projecten.

Doel van de Stichting ZorgFactor®™

Het doel van de Stichting is het bevorderen van de deelname van (een) doelgroep aan het sociale- en maatschappelijke leven om daarmee voorwaarden te scheppen voor maatschappelijke betrokkenheid, sociale cohesie en re-integratie in het arbeidsproces en het verrichten van extramurale zorg, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Deze doelen worden bereikt door het opzetten van projecten.
Een paar voorbeelden van deze projecten zijn;

  1. het bieden van ondersteuning van mantelzorgers.
  2. het begeleiden en trainen van patiënten met een NAH ( niet aangeboren hersenaandoening) en de mantelzorger die hun partner naar huis toe willen halen.
  3. het bieden van langdurige administratieve ondersteuning van ouderen en mensen die het nodig hebben.
  4. het halen van mensen uit hun isolement.
  5. het geven van opleidingen en cursussen.
  6. Mensen die een (manisch) depressiviteit ervaren, eventueel samen met hun partners, een leefbaarder leven te kunnen geven, door inzicht te geven in bewustzijn en bewustwording

Dit is maar een kleine greep uit onze dienstverlening, welke in eerste instantie uitgevoerd zullen worden door samenwerking van “natuur” talenten, ervaringsdeskundige, vrijwillig(st)(er)s en professionals, en het onderzoek doen naar nieuwe mogelijkheden, met het uiteindelijk doel een menswaardig welzijn van lichaam en geest.

Vergoedingen

Het bestuur ontvangt geen vergoedingen voor het uitoefenen van hun functie.
Wel is er een vergoeding voor de gemaakte onkosten.

Het bestuur bestaat uit:

  1. Voorzitter: Dhr. J.H. van den Bogert
  2. Secretaris: Dhr. R. Tundo
  3. Penningmeester: Dhr. J. Snijders

Adviescommissie:

PR. Mevr. Liesbeth Mekkering – van Velzen
Dr. WM Creyghton Internist / endocrinoloog


Gildenstraat 15 – 3861 RG Nijkerk – Telefoon 033-285 76 74 – Email: info@zorgfactor.nl